6e KYU:

TACHI WAZA

AIHANMI KATATE DORI
* IKKYO
* SANKYO
* IRIMI NAGE
* KOTE GAESHI
* SHIHO NAGE
* UCHI KAITEN NAGE

SHOMEN UCHI
* IRIMI NAGE

indien mogelijk omote en ura uitgevoerd

UKEMI WAZA

UNDO’S

SHIKKO

TAI SABAKI

DOJO ETIQUETTE