5e  KYU 

TACHI WAZA:

SHOMEN UCHI

* IKKYO
* NIKYO
* KOTE GAESHI

CHUDAN TSUKI
* IRIMI NAGE
* KOTE GAESHI

KATATE DORI
* IKKYO
* SHIHO NAGE
* TENCHI NAGE
* UDE KIME NAGE
* KOKYU NAGE

SUWARI WAZA:

SHOMEN UCHI

* IKKYO

KATA DORI
* IKKYO

 

Tevens alle eisen van de 6e  Kyu

en daar waar mogelijk is omote en ura uitvoeren