Image removed.4de KYU

TACHI WAZA

SHOMEN UCHI

* SANKYO
* UCHI KAITEN SANKYO

YOKOMEN UCHI
* IRIMI NAGE
* KOTE GAESHI
* SHIHO NAGE
* TENCHI NAGE
* UDE KIME NAGE

CHUDAN TSUKI
* UDE KIME NAGE
* HIJI KIME OSAE

JODAN TSUKI
* IKKYO

RYOTE DORI
* IKKYO

* SHIHO NAGE
* TENCHI NAGE
* UDE KIME NAGE

KATATE DORI
* NIKYO

KATATE RYOTE DORI
* KOTE GAESHI

SUWARI WAZA

SHOMEN UCHI

* NIKYO

KATA DORI
* NIKYO

RYOTE DORI
* KOKYU HO

Tevens alle eisen van de 6e  en 5e  Kyu