2de KYU

TACHI WAZA:

YOKOMEN UCHI
* NIKYO
* SANKYO
* YONKYO
* GOKYO
* KOSHI NAGE

 

MUNA DORI
* IKKYO
* UCHI KAITEN SANKYO
* SHIHO NAGE

KATA DORI MEN UCHI
* IRIMI NAGE
* SHIHO NAGE
* KOTE GAESHI
* KOSHI NAGE

JODAN TSUKI
* NIKYO
* SANKYO

MAE GERI
* IRIMI NAGE

USHIRO WAZA ERI DORI
* IKKYO

USHIRO WAZA RYO KATA DORI
* IKKYO
* NiKYO (omote)
*  SANKYO
*  IRIMI NAGE
* KOTE GAESHI

USHIRO WAZA RYO HIJI DORI
* IRIMI NAGE
* KOTE GAESHI

USHIRO WAZA KATATE DORI KUBI SHIME
* IKKYO

SUWARI WAZA

SHOMEN UCHI:
* YONKYO
* SOTO KAITEN NAGE

RYO KATA DORI
* IKKYO

CHUDAN TSUKI
* KOTE GAESHI

JODAN TSUKI
* IKKYO

.
Tevens alle eisen van de 6e  5e  4e en 3e  Kyu en

daar waar mogelijk omote en ura uitvoeren.