Image removed.1ste KYU

TACHI WAZA:

MUNA DORI MEN UCHI
*IKKYO
* NIKYO
* SANKYO
* KOSHI NAGE

JODAN TSUKI
* YONKYO
* IRIMI NAGE
* SHIHO NAGE
* SOTO KAITEN NAGE
* KOSHI NAGE
* USHIRO KIRI OTOSHI

USHIRO WAZA RYOTE DORI
* YONKYO
* KOSHI NAGE
* KOKYU NAGE

USHIRO WAZA KATATE DORI KUBI SHIME
* NIKYO
* SANKYO

USHIRO WAZA ERI DORI
* NIKYO
* SANKYO
* IRIMI NAGE

HANMI HANDACHI WAZA:

KATATE DORI
* IKKYO
* SHIHO NAGE
* UCHI KAITEN NAGE

RYOTE DORI
* SHIHO NAGE

SUWARI WAZA:

RYO KATA DORI
* SANKYO
* YONKYO

KATA DORI MEN UCHI
* IRIMI NAGE
* KOTE GAESHI
* KOKYU NAGE

 

 

 Tevens alle eisen van de 6e  5e  4e en 3e  en 2e Kyu